Uitbreiding park

Het bestaande Windpark Delfzijl Zuid wordt uitgebreid met 16 windturbines. Hiermee wordt invulling gegeven aan de plannen met windenergie van de Provincie Groningen (Provinciaal Omgevingsplan – POP, 2009).  

51.000 huishoudens

De windturbines leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame energievoorziening in Groningen. Er wordt straks zo’n 175.000 MWh schone energie opgewekt, goed voor ±51.000 huishoudens.

Gebiedsfonds

Ieder jaar wordt er zo’n 55.000 (€1050 euro per megawatt) beschikbaar gesteld voor duurzame en/of maatschappelijke projecten die ten goede komen aan de leefomgeving. Zodra de fase van de bouw van de windturbines is aangebroken, kan iedereen uit de omgeving ideeën aandragen en zitting nemen in het stichtingsbestuur.  

Het project

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare energie. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Duurzame energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom is het onder andere nodig om windenergie te realiseren. Om bij te dragen aan deze nationale doelstelling heeft de provincie Groningen een gebied aanwezen voor windenergie. In dit gebied is de uitbreiding van het bestaande windpark Delftzijl Zuid gepland met 16 windturbines. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 16 windmolens. Het totaal aantal megawatt (MW) opgesteld vermogen is nog niet definitief, maar naar verwachting ligt het rond de 65 megawatt (MW). De initiatiefnemers zijn:

 • ZuidZes B.V.
 • Eneco Wind B.V.
 • Kloosterlaan B.V.
 • HiNerg B.V.

Voor de levering van adviesdiensten hebben initiatiefnemers Ventolines B.V. ingeschakeld. Ventolines is het aanspreekpunt voor de omgeving.

Locatie windpark

Er is voor gekozen om windturbines op drie locaties te concentreren. Deze locaties zijn in 2009 vastgesteld in het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en in een provinciale omgevingsverordening (artikel 4.13). Delfzijl Zuid Uitbreiding is onderdeel van deze locaties. Het gebied ligt direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid.

Gebiedsfonds

– Er zal jaarlijks circa €55.000 euro (€1050 per MW) worden gestort in het gebiedsfonds. – Het gebiedsfonds maakt duurzame en/of maatschappelijke projecten mogelijk die ten goede komen aan de leefomgeving. – De opzet van het gebiedsfonds ligt in handen van de provincie en de gemeente. – Het bestuur van het gebiedsfonds bestaat uitsluitend uit mensen uit de omgeving. De voorzitter en leden worden gekozen uit de omgeving, die beoordelen ook de aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend zodra de windmolens gebouwd worden.

Effecten van windturbines

Windturbines produceren geluid door het ronddraaien van de wieken. Dichtbij een windturbine hoor je het zoeven van de wiektippen door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de molen meer geluid. Het is vaak zo dat bij hardere wind het omgevingsgeluid – ruisen van de wind om het huis, bladeren in bomen – dusdanig hard is dat dit het geluid van een windmolen overstemt. Als het zacht waait, draait de windturbine zachtjes of staat deze stil en maakt daardoor geen of weinig geluid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de beperking van geluidhinder door windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het jaargemiddelde geluidniveau als gevolg van een windmolen of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 dB (A) Lden.

Slagschaduw, oftewel de schaduw van een draaiende windturbine, kan hinder veroorzaken. De wisseling tussen wel en geen schaduw (frequentie), het verschil tussen licht en donker (contrast) en de blootstellingsduur aan de schaduweffecten kunnen deze hinder veroorzaken. Om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Deze regelgeving zorgt ervoor dat indien er vaker dan 17 dagen per jaar en meer dan 20 minuten per jaar slagschaduw op een woning valt, deze automatisch wordt stilgezet (automatische stilstand voorziening).

Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windturbines voor Delfzijl Zuid Uitbreiding moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen. Verder wordt rekening gehouden met risicogevoelige objecten, zoals gasleidingen en verkeerswegen.

Windturbines zijn groot en hoog en vormen daardoor een zichtbaar element in het landschap. In het open veld zal Delfzijl Zuid Uitbreiding van een behoorlijke afstand waarneembaar zijn. Indien er begroeiing of objecten voor staan zal het windpark minder goed zichtbaar zijn. De mate waarin het windpark waarneembaar is, is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Onderaan deze pagina zijn er visualisaties te zien van het bestaande park en de uitbreiding erop.  

Vraag & antwoord

De initiatiefnemers zijn:

 • ZuidZes B.V.
 • Eneco Wind B.V.
 • Kloosterlaan B.V.
 • HiNerg B.V.

Voor de levering van adviesdiensten hebben initiatiefnemers Ventolines B.V. ingeschakeld. Ventolines is het aanspreekpunt voor de omgeving.

 • 2009: gebied windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is vastgesteld als zoekgebied voor windenergie in het Provinciaal Omgevingsplan (2009)
 • 2012: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld
 • 2013-2019: opstart en doorlopen stappen ruimtelijk proces
 • Begin zomer 2020: vaststelling bestemmingsplan windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
 • Begin zomer 2020: verlening omgevingsvergunning windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding
 • Najaar 2020 mogelijke beroepsprocedure bij de Raad van State
 • 2020-2021: financiering en voorbereiding bouw
 • 2021-2022: bouw windmolens
 • 2022: start exploitatie windpark

(indicatieve planning, deze kan wijzigen gedurende de looptijd)

Er zijn meerdere informatiebijeenkomsten geweest tijdens het ruimtelijk proces in 2016 en 2017. Ook organiseerden de gemeente en provincie op 3 maart 2020 een goed bezochte informatieavond in De Ontmoeting in Wagenborgen. Gedurende deze avond konden geïnteresseerden het ontwerpbestemmingsplan inzien door middel van diverse visuele uitingen. Ook gingen bezoekers in gesprek met de provincie, gemeente en de initiatiefnemers. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden wij u op de hoogt van het laatste nieuws en updates over het windpark.

De initiatiefnemers realiseren zich dat met de komst van meer windmolens er ook meer effecten zullen optreden. Met name direct omwonenden zullen deze effecten merken. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat omwonenden goed op de hoogte worden gesteld en waar mogelijk betrokken bij de realisatie van de uitbreiding. Iedereen is welkom om contact op te nemen. Voor zorgen, vragen en/of bezwaren kunt u ons mailen (info@ventolines.nl), bellen (0527 758 200) Op 30 juni hebben de Gedupeerde Staten van Groningen de omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid. Bovendien stemde op 25 juni een ruime meerderheid van de gemeenteraad Delfzijl voor het bestemmingsplan Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Tijdens de procedures ter vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen stonden voor u de wettelijke middelen zoals het indienen van zienswijzen open. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk. In de komende periode kunnen mensen een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Welke windturbines er precies worden gebouwd is nog niet duidelijk. Toch weten we wel al hoe ze er ongeveer uit komen te zien. In het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning is een ashoogte tussen de 100 en 136 meter en een rotordiameter tussen de 104 en 136 meter opgenomen. Het vermogen zal rond 4 MW liggen per turbine.  

De regel is dat vanaf een tiphoogte van 150 meter er verlichting op de windturbines moet komen. Deze regels komen vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en zijn er voor de veiligheid van het vliegverkeer. De verwachting is dat er verlichting nodig is. Indien dat zo is zullen we initiatiefnemers er alles aan doen om de hinder te beperken door toepassing van nieuwe regelgeving (o.a. dimmen van de lichten tot 10% bij goed zicht en vastbrandende lampen i.p.v. knipperende lichten).

Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windturbine. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windturbine bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windturbines voor Delfzijl Zuid Uitbreiding moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen.

Na 3 tot 6 maanden is er meer energie opgewekt met de windturbine dan dat het heeft gekost om de windturbine te produceren (inclusief grondstoffen), vervoeren en te plaatsen.

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare energie. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Duurzame energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom is het onder andere nodig om windenergie te realiseren. Windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste vormen van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken. Daarnaast zijn windmolens, in een land als Nederland waar het vaak en hard waait, heel effectief. Moderne windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit en worden nog steeds doorontwikkeld en efficiënter. Ze worden hoger en groter, omdat het op grote hoogte harder en constanter waait. Ze krijgen langere wieken en betere besturing, zodat ze meer elektriciteit leveren tegen lagere kosten. Hierdoor wordt windstroom goedkoper.

Nieuws:

Statement naar aanleiding van vaststelling gewijzigde bestemmingsplan

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemt voor de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. We zijn daarmee een belangrijke stap verder in de ontwikkeling van het windpark. Met de vaststelling geeft de gemeente inhoud aan eerder vastgestelde duurzame energiedoelstellingen. Bovendien verleent ze hiermee de gemeentelijke, bestuurlijke basis om het bestaande Windpark Delfzijl Zuid uit te breiden met 16 windturbines.

De initiatiefnemers zijn blij met de vaststelling. Dit bevestigt nogmaals dat het plan voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding verantwoord is met een balans tussen de opwek van veel duurzame energie en oog voor de omgeving. Deze week bekrachtigt de Gedupeerde Staten van Groningen de beslissing over het herstelbesluit van de omgevingsvergunning. Bovendien doet de Raad van State in 2022 opnieuw een uitspraak over het windplan.

Intussen kijken wij met vertrouwen vooruit naar de volgende fase van de ontwikkeling, waarin we het windplan verder concretiseren en uitwerken.

Nieuwsbrief november 2020 (PDF)

Nieuwsbrief juli 2020 (PDF)

 

 

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief;

  Naam*

  E-mailadres*